אישורים והסמכות

בטיחות אש

תעודות בטיחות אש

תעודת ממונה בטיחות
תעודת מנהל אחזקה בכיר
ממונה בטיחות אש

מדבקת אישור מטף

מנהל אחזקה בכיר

מדבקת אישור ארון אש

תחזוקאי מטפים
מבקר מטפים

תחזוקאי מטפים